Vietnam BLS Spain Visa: BLS International Spain Visa Application Centers Public Holidays Vietnam

BLS Logo

Ngày nghỉ lễ

Các trung tâm ứng dụng visa BLS Kinh doanh quốc tế ở Tây Ban Nha đóng cửa ngày lễ sau đây vào năm 2017

Date Day Holidays Hanoi Ho Chi Minh
26 January Thursday Tet holiday X X
02 Feb Thursday - X X
13 April Thursday - X X
14 April Friday - X X
1 May Monday - X X
2 May Tuesday - X X
4 September Monday - X X
12 October Thursday - X X
1 November Wednesday - X X
6 December Wednesday - X X
25 December Monday - X X

Tin tức và Thông báo

Theo dõi ứng dụng trực tuyến của bạn